trusted online slot malaysia  PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PDF Drukuj

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI


Planując i realizując współpracę z rodzicami zawsze uwzględniamy następujące warunki i zasady:


I. CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

1. Pozyskiwanie i aktywizowanie rodziców do partnerskiej współpracy na rzecz dziecka i przedszkola.
2. Ukazanie korzyści tej współpracy dla dziecka, rodzica, nauczyciela.
3. Integrowanie rodziców w realizacji zadań przedszkola.
4. Wzbogacenie oferty edukacyjnej i podniesienie jakości oferowanych usług przez przedszkole przy współudziale rodziców.
5. Promocja przedszkola w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej.

 

II. ZASADY PRAWIDŁOWEJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:


- zasada poznania środowiska rodzinnego dziecka,
- zasada zdobycia zaufania rodziców,
- zasada ujednolicania oddziaływań wychowawczych,
- zasada wspierania działań rodziców,
- zasada oddziaływania na postawy rodzicielskie,
- zasada udzielania porad, wyjaśnień w sposób serdeczny, życzliwy i z szacunkiem,
- zasada wyprzedzania relacji o negatywnych zachowaniach dziecka, relacjami o pozytywnych zachowaniach i osiągnięciach,
- zasada wskazywania, w przypadku negatywnych zachowań dziecka, na jego zachowanie, bez wyrażania oceny,
- zasada inicjowania pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy przedszkola

 

III. FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI:


1. Praca indywidualna z rodzicami.
Rozmowy indywidualne  prowadzi się ją stosując różne formy np. rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, kąciki dla rodziców.
2. Kąciki dla rodziców
3. Zajęcia otwarte dla rodziców
4. Zebrania ogólne i zebrania grupowe
5. Stałe dyżury dyrektora, nauczycieli w ustalony dzień tygodnia
6. Uroczystości przedszkolne "Wspólne świętowanie" i imprezy okolicznościowe o charakterze:

- wewnętrznym
- zewnętrznym

7. Rodzinne spotkania popołudniowe - zabawy integracyjne.

 

IV. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:


a) pomoc dyrektorowi i nauczycielom w realizowaniu funkcji i zadań przedszkola, mające na celu podniesienie jakości pracy placówki,
b) popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w przedszkolu i działaniach dydaktycznych,
c) organizowanie dla rodziców i pozostałych członków rodzin dziecka oraz dla środowiska społecznego uroczystości i innych okolicznościowych i stałych imprez, uroczystości,
d) organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,
e) wzbogacanie wyposażenia przedszkola,
f) współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci zgodnie z potrzebami dziecka i oczekiwaniami rodziców,
g) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami m.in. poprzez organizowanie dla nich spotkań z przedstawicielami poradni, policji, planowanie i realizowanie pedagogizacji rodziców,
h) pomoc dzieciom ubogim uczęszczającymi do przedszkola,
i) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej , turystycznej i sportowej dzieci,
j) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
k) rozwijanie, z pomocą rady pedagogicznej, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
l) udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymanie higieny, ładu i porządku w placówce.

 

V. DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI JEST WTEDY, GDY:


a) rodzice podejmują stałą współpracę z przedszkolem – są otwarci na rady i sugestie nauczycieli,
b) czują się współgospodarzami przedszkola,
c) jest wzajemna współpraca - obie strony tego przestrzegają:

- jednolitego oddziaływania wychowawczego przez nauczycieli i rodziców,
- wspólnego osiągania dobrych efektów pracy wychowawczej,
- wzrostu poziomu umiejętności nauczycieli i rodziców w zakresie kompetencji wychowawczych,
- bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptacji podmiotowości dziecka.

 

VI. NASZE PRIORYTETY:


1. Nadrzędną wartością i wspólnym celem rodziców i przedszkola jest dobro dziecka i jego rozwój.
2. Dążenie rodziców i przedszkola zmierzają do kształtowani relacji opartych na humanistycznych wartościach i partnerskiej, podmiotowej współpracy w celu zapewnienia dziecku optymalnych warunków rozwoju.
3. Rodzice czują się pełnoprawnymi partnerami w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi.
4. Rodzice współdziałają z przedszkolem w zakresie odpowiedzialności za edukację i wychowanie dziecka. 

| Designed by ONE iT & GruArt |

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania danych statystycznych i personalizacji ustawień oraz reklam. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information
testtesttesttest