trusted online slot malaysia Nasze Przedszkole

Charakterystyka przedszkola z uwzględnieniem jego specyfiki.


Publiczne Przedszkole Nr 1 jest przedszkolem publicznym.

Położone jest w centrum miasta Wielunia, usytuowane przy ulicy Wodnej 4. Wielkość zajmowanej powierzchni wynosi 915,54 m, powierzchni użytkowej 906,21 m2.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miejski w Wieluniu, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Obsługę kadrowo – księgową prowadzi Zakład Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu.

Placówka ze wszystkich stron otoczona jest dużym obszarem zieleni, bogatym w różnorodne gatunki drzew i krzewów. Ogród przedszkolny posiada  place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, wyposażone w ekologiczne urządzenia i sprzęty ogrodowe. 

 

Dużym atutem przedszkola jest obecność grupy żłobkowej dzieci w przedziale wiekowym 1-3 lat.

 

Przedszkole posiada dobre warunki lokalowe.

Praca w placówce prowadzona jest w systemie jednozmianowym. Przedszkole funkcjonuje pięć dni w tygodniu w godzinach 6 15 - 16.15.
Nauczyciele systematycznie opracowują miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, mają dobry kontakt z rodzicami wychowanków, organizują zajęcia otwarte, współdziałają ze środowiskiem lokalnym. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do nauki w szkole podstawowej.


Nauczyciele preferują ekspresywny model pracy, wspomagający rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych. Wszystkie działania ukierunkowane są na dziecko i jego rozwój, który jest systematycznie diagnozowany przez nauczycieli. Dążąc do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych rodziny i przedszkola, rodzice wychowanków są rzetelnie i systematycznie informowani o wynikach postawionej diagnozy.

Wychowankowie począwszy od grupy żłobkowej otoczeni są miłą, życzliwą atmosferą.

Placówka w swojej dokumentacji posiada opracowane przez dyrektora i radę pedagogiczną dokumenty:

 • Strategiczny plan rozwoju przedszkola,
 • Plan współpracy z rodzicami,
 • Perspektywiczny plan doskonalenia nauczycieli,
 • Program promocji przedszkola,
 • Plan współpracy ze szkołami podstawowymi.

Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia wszechstronny rozwój osobowości wychowanka.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowoczesne programy nauczania i wychowania.
Wykwalifikowana, kompetentna kadra pedagogiczna stosuje w pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej nowoczesne i aktywne metody i techniki pracy w celu rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci.
Ponadto w przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe.

W przedszkolu cyklicznie odbywają się koncerty  muzyczne, przedstawienia teatralne, cyrkowe, w których uczestniczą przedszkolaki i dzieci z grupy żłobkowej, organizowane są wycieczki (na przykład do teatru, lasu, zoo).        
Placówka jest estetyczna. Sukcesywnie dokupowany jest sprzęt i zabawki.

Bardzo dobrze układa się współpraca przedszkola z rodzicami wychowanków, przede wszystkim z Radą Rodziców.

Przedszkole uczestniczy w szeregu akcji charytatywnych, mając na celu uświadomienie wychowankom istoty niesienia pomocy potrzebującym. Ściśle współpracuje ze szkołami, domami kultury, bibliotekami i innymi placówkami kulturalno–oświatowymi, a także innymi przedszkolami.


Instytucje współpracujące z przedszkolem:


 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu,
 • Centrum Psychologiczne w Wieluniu,
 • Szkoła Muzyczna w Wieluniu,
 • Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu
 • Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu
 • Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu
 • Publiczne Przedszkole w Wierzchlesie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Wieluniu
 • Zespół Szkół nr 5 w Wieluniu,
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu,
 • Biblioteka Pedagogiczna, Muzeum Ziemi Wieluńskiej
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu 
 • Kino Syrena w Wieluniu
 • Urząd Pocztowy w Wieluniu
 • Komenda Policji w Wieluniu
 • Państwowa Straż Pożarna w Wieluniu
 • Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
 • PCK Wieluń
 • Fundacja DAR SERCA
 • lokalne mass-media i inne.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w formie:


 • prowadzenia badań przesiewowych w zakresie mowy, wzroku i słuchu,
 • porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • zabaw i zajęć z dziećmi,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

Przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.

 

PREZENTACJA PRZEDSZKOLA

 

| Designed by ONE iT & GruArt |

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania danych statystycznych i personalizacji ustawień oraz reklam. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information
testtesttesttest